L'Abri Bed & Breakfast
Facebook Labri France

Hoe werken wij?

Kerngedachte

De kerngedachte van de stichting is dat het gezin een plaats is van samenzijn en geborgenheid, waar vanuit mensen geholpen kunnen worden op een persoonlijke en vriendschappelijke wijze. Bij La Montagne wordt het gezin gevormd door Joan en Truus Koster. Dit gastgezin helpt jongeren/jong volwassenen om weer structuur in hun leven brengen, zelfstandig te functioneren, verantwoordelijkheid te dragen en te werken aan een positief zelfbeeld. Waardoor de deelnemer in staat is om aan het einde van zijn/haar verblijf in de maatschappij te re-integreren.

Aanmelden?

Als u zich in bovenstaande informatie kunt vinden is het mogelijk om contact met ons op te nemen via deze site bij het onderdeel "contact". Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden en wanneer u het beste bereikbaar bent. Wij zullen u vervolgens bellen en tijdens dit telefonisch informatieve gesprek kunnen we nagaan of uw hulpvraag past binnen de gestelde kaders.

Intake

Jongeren en (jong)volwassenen die zich aanmelden, worden uitgenodigd voor een intakegesprek welke in Nederland door een samenwerkend bureau wordt uitgevoerd om de hulpvraag in kaart te brengen. Onafhankelijk op er een plaatsing volgt worden de kosten daarvan aan de jongere doorberekend. Voorafgaand vult hij of zij een intakeformulier in.  Van de deelnemer wordt tijdens het gesprek instemming gevraagd met onze leefregels en wordt de nodige informatie uitgewisseld, waaronder ook de mogelijkheden van de financiering van het verblijf.  Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een week hoort de jongere of plaatsing mogelijk is en zo ja op welke termijn.

Deelname

Na toelating wordt de hulpvraag vastgelegd in een overeenkomst.

De opname in het gastgezin start met een proeftijd van maximaal 1 maand. Als in de proeftijd of daarna blijkt dat de deelnemer niet voldoende actief is in zijn/haar proces, dan zullen we helaas de samenwerking moeten beëindigen.

Tijdens het verblijf vinden er regelmatig individuele en groeps-evaluatiegesprekken plaats. Het bieden van een gestructureerde en veilige leefomgeving is bedoeld als aanvulling op de daadwerkelijke behandeling van de psychische problematiek die door professionals gegeven wordt. De stichting werkt daarom ook nauw samen met de verwijzers, ouders/wettelijke vertegenwoordigers, om de periode in Frankrijk zo succesvol mogelijk te maken.

Dagschema L’Abri-France

Onderstaand wordt inzicht gegeven in het dagschema wat uitgangspunt is bij de begeleiding. Afhankelijk van de situatie, de individuele hulpvraag en de samenstelling van de groep kunnen aanpassingen gemaakt worden.

De dag begint om 8.30u met een gezamenlijk ontbijt waarbij ieders dagplanning doorgenomen wordt.  Met onderbreking van de lunchtijd en een koffie en theepauze wordt gewerkt aan voor ieder passende activiteiten. Iedere week zijn er bezinningsmomenten na de lunch en 1 maal een groepsevaluatie. Vanaf 16.00u zijn er sportactiviteiten. Rond 18.30u wordt het diner genoten. De gasten geven met elkaar een invulling van de avond. Met uitzondering van de seizoensmaanden is zaterdag de “uitslaapdag’. Op die dag maakt ieder zijn eigen kamer schoon en wordt de dag wat meer relaxt ingevuld. Op zondagmorgen luisteren we een preek via internet of gaan we naar een plaatselijke dienst. Verder nemen we die dag tijd voor bezinning en ontspanning.