L'Abri Bed & Breakfast
Facebook Labri France

Identiteit van L'Abri-france

In de Bijbel wordt gesproken over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37). De herberg heeft daar een functie van tijdelijk onderdak en verzorgingsplaats.  L'Abri-france wil als logeerhuis en herstellingsoord op een praktische wijze uitvoering geven aan deze functie. De grondslag van de identiteit van L'Abri-france ligt dan ook in de Bijbel als het door God geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord. Hoewel het bestuur en de medewerkers van L'Abri-france de drie Reformatorische belijdenisgeschriften: De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels onderschrijven, staat de herbergfunctie open voor alle herberggasten die deze levensovertuiging respecteren. De te verrichten activiteiten zijn gebaseerd op Bijbelse waarden als Christelijke vrijheid en dienstbaarheid, verantwoordelijkheid, liefde en respect jegens de naaste. Onze overtuiging is dat het leven vanuit deze principes door een ieder, van welke kerkelijke achtergrond dan ook, van groot belang is om te groeien naar geestelijke volwassenheid.